เขียนโดย Administrator
ฮิต: 80

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มไทร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี