เขียนโดย Administrator
ฮิต: 218

โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี

หมวด: