เขียนโดย Administrator
ฮิต: 281

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน / การประกวดแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มไทร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

 

หมวด: