เขียนโดย Administrator
ฮิต: 160

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มไทร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี