เขียนโดย Administrator
ฮิต: 337

อบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมร่มไทร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

หมวด: