เขียนโดย Administrator
หมวด:

นิเทศการเรียนของนักเรียน

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีได้ออกติดตามนิเทศการเรียนของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี